rozsafuz.jpgKeresztvetéskor a jobb kezünkkel megérintjük
a. a homlokunkat, és azt mondjuk: ,,Az Atya'',
b. aztán a mellünket, és azt mondjuk: ,,a Fiú'',
c. majd a bal és a jobb vállunkat, ezekkel a szavakkal: ,,és a Szentlélek nevében. Amen.''

(A keresztvetés jelzi, hogy keresztények vagyunk, mert kifejezi az alapvetô katolikus titkokban való hitünket: tartalmazza a Szentháromság titkát, valamint a megtestesülés és megváltás titkát. A szavak arról szólnak, hogy egy Isten van három személyben, a kereszt jele pedig arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia meghalt értünk a kereszten.)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtôjében. És Jézus Krisztusban, az ô egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektôl, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élôket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Üdvözlégy, Mária! kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Óh Jézusom,bocsásd meg bűneinket,ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,különösen azokat,akik legjobban rászorulnak irgalmadra.Amen

Az örvendetes olvasó titkai (hétfôn és csütörtökön):

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektôl fogantál.
(Alázat)
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
(Szeretet)
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél.
(Szegénység)
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
(Engedelmesség)
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
(Jámborság)


A fájdalmas olvasó titkai
(kedden és pénteken):

1. Aki érettünk vérrel verítékezett.
(Bűnbánat)
2. Akit érettünk megostoroztak.
(Tisztaság)
3. Akit érettünk tövissel koronáztak.
(Bátorság)
4. Aki érettünk a keresztet hordozta.
(Türelem)
5. Akit érettünk keresztre feszítettek.
(Önmegtagadás)


A dicsőséges olvasó titkai
(szerdán, szombaton és vasárnap):

1. Aki a halálból feltámadt.
(Hit)
2. Aki a mennybe felment.
(Remény)
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
(Szeretet)
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
(Örök boldogság)
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
(Mária tisztelete)

A világosság titkai

 

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.

3. Aki meghírdette Isten országát.

4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyébôl. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.